Item #43920 PO/EMS. Richard KOSTELANETZ.

PO/EMS

By Richard KOSTELANETZ
2008

Chapbook of experimental poems.

Near fine.

Price: $25.00